Smluvní podmínky

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují především závazkové právní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s nákupem zboží v tomto internetovém obchodě.

2. Veškeré kupní smlouvy ohledně zboží, které bude prodávající kupujícímu prodávat a kupující od prodávajícího kupovat, se budou řídit těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále také jen VOP).

3. Všeobecné obchodní podmínky upravují společná ustanovení pro všechny kupující a dále pak odlišně podmínky pro:

  • koncové zákazníky - spotřebitele, tedy pro kupující, kteří nejednají při plnění smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti. Právní vztahy mezi prodávajícím a takovými kupujícími se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, v platném znění, a předpisy souvisejícími
  • kupující, kteří jednají při plnění smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti. Právní vztahy mezi prodávajícím a takovými kupujícími se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem, v platném znění

ČÁST 2 - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ VOP

ČLÁNEK I. - OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Prodávající poskytuje kupujícím informace o nabízeném zboží, zejména o jeho cenách, prostřednictvím ceníku (dále jen „ceník“). Tento ceník obsahuje popis jednotlivých druhů zboží a cenu, která je pro účastníky smlouvy závazná.

2. Objednávky zboží jsou činěny podle informací obsažených v platném ceníku. Ceník má platnost po dobu, která je v něm uvedena. Prodávající je však oprávněn změnit údaje v něm obsažené i před uplynutím doby jeho platnosti.

3. Každá učiněná a potvrzená objednávka je závazná. Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 o.z. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle § 422 o.z. Kupní smlouvu týkající se zboží vyšší hodnoty, mohou za nezletilé uzavřít pouze jejich zákonní zástupci.

ČLÁNEK II. - KUPNÍ CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

1. Cena jednotlivých druhů zboží je uvedena v ceníku, který je platný v době potvrzení objednávky. Tato cena uvedená v ceníku představuje kupní cenu za jeden kus zboží. Platný ceník je k dispozici na prodejně a v internetovém obchodě.

2. Kupující je povinen uhradit za zboží kupní cenu. Kupní cenu je možno uhradit:

  • následnou platbou na bankovní účet při osobním odběru zboží v kontaktním místě na adrese Luděk Urban, Bydlinského 1158, 39002 Tábor
  • dobírkou, tedy platbou v hotovosti při převzetí zásilky dopravci nebo poště,
  • platbou předem bankovním převodem; kupní cena je splatná předem.

ČLÁNEK III. - DOBA A ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Zboží, které má prodávající na skladě, je dodáváno okamžitě a dodací lhůta činí 5 dní. Zboží, které je na skladě, lze převzít přímo v kontaktním místě prodávajícího uvedené v záložce Kontakty.

2. Jestliže si kupující nepřevzal zboží osobním odběrem, bude mu prodávajícím zasláno kurýrní službou.

  • prostřednictvím České pošty,
  • jinak, dle osobní domluvy

Náklady této přepravy hradí kupující. V případě doručení kurýrní službou činí náklady na dopravu a dodání zboží výši úplaty zaplacené kurýrní službě za uskutečnění přepravy. Pokud úhrada nákladů bude podléhat DPH, bude DPH účtována a kupující je povinen ji zaplatit.

3. Zboží bude vyskladněno k expedici zpravidla následující pracovní den po potvrzení objednávky. 

4. V odůvodněných případech, zejména tehdy, pokud objednávané zboží není v tuzemsku na trhu dostupné, činí dodací lhůta 7 dní. Na to je prodávající kupujícího povinen upozornit v potvrzení objednávky. Nesouhlasí-li kupující s takto prodlouženou dodací lhůtou, může od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí odstoupit.V některých případech, pokud je zboží nedostupné u zahraničního partnera je třeba domluvit dodací podmínky individuálně.

5. Prodávající je povinen spolu se zbožím předat kupujícímu také veškeré dokumenty, které se ke zboží vztahují (tedy ty, které jsou uvedeny v ceníku u toho kterého produktu.Pokud u produktu žádné dokumenty uvedeny nejsou, nedodávají se a kupující na žádné, s výjimkou potvrzení o úhradě kupní ceny či záručního listu, nemá nárok).

6. V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat úhradu skutečných nákladů, vzniklých v souvislosti s přepravou zboží, zvýšených o smluvní pokutu ve výši 10% z ceny objednaného zboží.

ČLÁNEK IV. – NEMOŽNOST PLNĚNÍ

Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.

ČLÁNEK V. - GARANCE VÝMĚNY

1. V případě, že chcete zboží reklamovat, či vrátit, kontaktujte nás prosím na čísle 773650813, nobo na mailu shop-urban@email.cz

2. K výměně či navrácení zboží je třeba dodat zboží v původním stavu, tj. neznečištěné, nepoškozené,  se všemi příslušnými visačkami a doklad o prodeji (paragon, faktura).

ČLÁNEK VI. – DOBA PRO UPLATNĚNÍ VÝMĚNY NEBO VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Možnost výměny zboží je 20 dní od převzetí, či doručení zásilky 

ČLÁNEK VII. – REZERVACE ZBOŽÍ

Rezervace zboží jsou možné do 10 pracovních dnů. 

ČLÁNEK VIII. – REKLAMACE

1. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují, pokud není v těchto VOP či záručním listě uvedeno jinak, v kontaktním místě e-shopu na elektronicky na emailu shop-urban@email.cz či na tel. Čísle 773650813.

2. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci:

  •  
  • u prodávajícího na adrese uvedené v těchto VOP
  • zasíláním zboží k reklamaci na adresu uvedenou v těchto VOP; ke zboží je kupující povinen přiložit písemnou informaci o důvodu reklamace. Pokud u zásilky nebude vyplněný formulář přiložen, prodávající nepřijme zboží k reklamačnímu řízení

3. Kupující je povinen k reklamaci předat zboží vždy včetně veškerého příslušenství a pokud možno v originálním balení. Při reklamaci musí kupující předložit platný a vyplněný záruční list nebo potvrzení o zakoupení zboží u prodávajícího (daňový doklad, faktura, paragon).

4. Jestliže kupující zboží zašle k reklamaci poštou nebo prostřednictvím spediční společnosti, je povinen zásilku vždy viditelně označit nápisem REKLAMACE.

Reklamované zboží musí být vždy řádně VYČIŠTĚNÉ, nesmí obsahovat bláto, trus, chlupy a jakékoliv další známky znečištění.

V případě, že zákazník pošle nevyčištěné zboží, má prodávající právo tuto reklamaci neuznat a zboží kupujícímu vrátit. Tímto kupujícímu nezaniká právo na reklamaci, po vyčištění může kupující zboží poslat znovu na reklamaci.

Zásilky poslané nám na dobírku nepřebíráme!!!

ČLÁNEK IX. – NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Kupující souhlasí s tím, že prodávající údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tj. údaje uvedené v objednávce, může zpracovávat pro své marketingové a obchodní účely, a to za předpokladu respektování platných předpisů, zejména zákona č. 101/200 Sb.o ochraně osobních údajů. Tento souhlas kupujícího může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu poštou či elektronicky.

ČÁST X. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V rozsahu otázek těmito všeobecnými obchodními podmínkami neupravených, se smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem řídí z.č. 89/2012 Sb. (dále jen „o.z.) a předpisy souvisejícími.

V rozsahu otázek těmito všeobecnými obchodními podmínkami neupravených, se smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem řídí z.č. 513/1991 Sb. (dále jen „obch.z.) a předpisy souvisejícími.

Provozovatel je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit bez předchozího upozornění. Starší verze obchodních podmínek je možné obdržet na vyžádání u prodávajícího. Umístěním nové verze všeobecných obchodních podmínek na tyto internetové stránky zaniká platnost předchozí verze obchodních podmínek.

Neúčinnost jednotlivých ustanovení obchodních podmínek se nedotýká účinnosti zbylých ustanovení. Na místo neúčinného ustanovení nastupuje platné ustanovení,které ve své obchodní působnosti následuje jako nejbližší.